Basquet Coruña inicia o período de subscrición de accións para os seus Socios

O Club Básquet Coruña cumpriu con todos os requisitos marcados polo Consello Superior de Deportes (CSD) e inicia a primeira fase de subscrición de accións para a súa conversión en Sociedade Anónima Deportiva (SAD). O pasado 24 de outubro de 2018, a Asemblea Xeral do Club aprobou por unanimidade o proxecto de conversión do Club en SAD, co dobre obxectivo de dotar ao club duns recursos propios financeiros que sustenten o seu crecemento e de cumprir cun requisito fundamental para poder participar no futuro na liga Endesa (ACB), que é o de ter a forma xurídica de SAD. O 11 de febreiro de 2019, a comisión Mixta de Transformación de Clubs en Sociedades Anónimas Deportivas do CSD informou favorablemente o procedemento de transformación voluntario do Club Basquet Coruña, establecendo un capital social de 60.000 euros para a transformación, e outorgando un prazo de nove meses para logralo.

Nesta primeira fase terán dereito a participar todas aquelas persoas que ostentasen a condición de socio o 23 de outubro de 2018. Cada socio terá dereito a subscribir un máximo de sete acciones, cuxo valor nominal é de 50 euros por acción. Se non acudisen todos os socios á subscrición ou non subscribisen o sete acciones ás que teñen dereito, os títulos sobrantes ofreceranse nunha segunda fase durante o mes de abril aos socios que subscribisen o número máximo de accións ás que teñen dereito. A Directiva estima que esta cifra de capital inicial será integramente subscrita entre os actuais socios nas dúas fases mencionadas. Os socios poderán acudir, desde o xoves 28 de febreiro, ás oficinas do Club en Arquitecto Rei Pedreira 3, ou á oficina de CAIXABANK na praza de Ourense 3, onde atoparán a información necesaria para subscribir as accións xunto cos boletíns de subscrición. Así mesmo, na páxina web do club (www.basquetcoruna.com) estará dispoñible a información e a documentación necesaria, aínda que sempre será necesario a entrega de documentación orixinal na oficina do Club ou na oficina de CAIXABANK mencionada. O club, adicionalmente ao teléfono habitual (981 264022), habilitou unha dirección de correo electrónico (Sad@basquetcoruna.com) para que os socios que teñan calquera dúbida sobre o proceso de subscrición poidan facer as consultas que consideren.

A intención do Club, unha vez finalizada a subscrición dos 60.000 euros iniciais e conclúanse os trámites posteriores (inscricións nos rexistros correspondentes e elección do Consello de Administración), é iniciar unha ampliación de capital para tratar de capitalizar a entidade ao máximo e cumprir co requisito de capital social mínimo que esixido para poder participar a ACB que se estima ao redor dos 1,7 millóns de euros (establécese anualmente por parte do CSD). Nesta ampliación, ademais dos accionistas que acudisen á conversión, ofreceranse accións ao público en xeral e ás empresas que queiran participar e apoiar o crecemento do baloncesto e do deporte en xeral na Coruña.