ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acordo unánime do Consello de Administración de Club Basquet Coruña, S.A.D. (a "Sociedade") de data 25 de setembro de 2020, en cumprimento do disposto nos estatutos sociais da Sociedade e de conformidade coa vixente Lei de Sociedades de Capital, convócase aos accionistas da Sociedade á Xunta Xeral Ordinaria que se celebrará o día 29 de decembro de 2020, ás 20:00 horas, en Sálgaa Cultura do Sporting Club Casino da Coruña, rúa Real, 83, 1ª planta, en primeira convocatoria; e, de ser necesario, ás 20:00 horas do día 30 de decembro de 2020, en segunda convocatoria, neste caso na sede da Sociedade (presumiblemente a Xunta celebrarase en primeira convocatoria), de acordo co seguinte


Orde do día

Primeiro.- Informe do Presidente e/ou Vicepresidente.

Segundo.- Exame e, no seu caso, aprobación das Contas Anuais correspondentes ao exercicio económico terminado o 30 de xuño de 2020.

Terceiro.- Exame e, no seu caso, aprobación da proposta de aplicación do resultado do expresado exercicio económico terminado o 30 de xuño de 2020.

Cuarto.- Exame e, no seu caso, aprobación da xestión do Órgano de Administración durante o último exercicio.

Quinto.- Nomeamento de auditores de contas da Sociedade.

Sexto.- Lectura e aprobación da Acta da Xunta ou, no seu caso, designación de dous socios como interventores para a aprobación da mesma xunto co Presidente da Xunta Xeral.


Non obstante o anterior, tendo en conta da situación provocada pola Covid-19 e co propósito de salvagardar os intereses xerais, a saúde e seguridade dos accionistas, empregados e demais persoas que interveñen na preparación e celebración da Xunta, a asistencia á Xunta Xeral de Accionistas poderase realizar por medios telemáticos que permitan a conexión en tempo real co local onde se desenvolve a mesma. Neste sentido, infórmase os socios accionistas que desexen concorrer á Xunta por medios telemáticos que deben solicitar a súa asistencia á mesma antes das 23:59 horas do 23 de decembro de 2020, mediante o envío á dirección de correo electrónico club@basquetcoruna.com dun simple escrito comunicando a súa intención de asistencia telemática. A incorporación efectiva á reunión por vídeo conferencia poderase realizar mediante a invitación que a Sociedade remitirá persoalmente a cada un dos accionistas, unha vez verificada a súa solicitude.

Se a situación da pandemia na data prevista de celebración da Xunta Xeral impedise ou desaconsellase a celebración da Xunta con presenza física de accionistas, a Sociedade poderá determinar que a Xunta se celebre nas mesmas datas e hora previstas neste anuncio de forma exclusivamente telemática. En tal suposto a Sociedade enviará a invitación prevista no parágrafo anterior a todos os accionistas.


Dereito de información:
De conformidade co previsto nos artigos 272.2 e 287 da Lei de Sociedades de Capital, calquera accionista, a partir da presente convocatoria, poderá obter da Sociedade, de forma inmediata e gratuíta, os documentos que han de ser sometidos á aprobación da mesma, así como o informe do auditor de contas, ou terá á súa plena disposición todos estes documentos para a súa análise no domicilio social da Sociedade.


Dereito a complementar a orde do día:
De conformidade co artigo 172 da Lei de Sociedades de Capital os accionistas que representen polo menos o cinco por cento do capital social poderán solicitar que se publique un complemento á presente convocatoria. O exercicio destes dereitos deberá facerse mediante notificación fehaciente que haberá de recibirse no domicilio social dentro do cinco días seguintes á publicación desta convocatoria.


Dereito de representación:
Todo accionista poderá outorgar a súa representación a outra persoa, aínda que non sexa accionista, para asistir á Xunta Xeral cumprindo os requisitos e formalidades esixidas polos estatutos sociais e a Lei. A representación deberá conferirse por escrito ou por medios de comunicación a distancia que cumpran cos requisitos establecidos na Lei de Sociedades de Capital para o exercicio do dereito de voto a distancia e con carácter especial para cada xunta. Entenderase que a presenza do accionista na Xunta Xeral revoga dita representación.


A Coruña, a 25 de novembro de 2020.- O Secretario do Consello de Administración da Sociedade, D. Enrique Muñoz Lagarón.